منو

دانلود آهنگ جدید تهم به نام كمبودى

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید تهم به نام كمبودى

یک یک

نداره اختیارى به روى نفست نه ؟

(نداری نداری نداری نداری)

به هر سازى زده شه ، بدن برقصد نه؟!

(دوره دوره دوره دوره)

که میزنى دس دس بزن دس دس

بزن دس دس بزن دس بزن برقص برقص

دس دس بزن دس دس بزن دس بزن برقص برقص

برقص برقص برقص

برقص برقص برقص

ای شاخ خر برقص ، برقص

جانت دراد برقص  ، برقص

درت ، در در  ، برقص

تو که پولدار بى پولى

بگو ببینم توو راه چى موندى ؟

تو که سِتِ لوفِرِت (کفش کالج) و پولوت

بکن تا ببینن گولاخ کى بودى

نکنه بى عارى بد باشه ها

نریزه بیرون این پر پاچه هاتون

نکنه لایکا کم باشه

سرش دعوا نشه بد باشه ها

کمبودى کمبودى

دست خودتون نیست ، هرجور میلرزونین

دست خودتون نیست ، هرجور میچرخونین

دست خودتون نیست ، خودتون نیس

خودتون نیس چون میرقصوننتون

واسه ى هرچى دورتون نیس

دورتون نیس ، دورتون نیس

پس بزن دس دس بزن دس دس

بزن دس دس بزن دس بزن برقص برقص

دس دس بزن دس دس بزن دس دس بزن دس برقص برقص

برقص برقص برقص

برقص برقص برقص

صب تا شب پاىِ BBC میشینى

یا کانال عوض PMC میبینى

حشمت پسر میندازه جفتک

میخونه چقده شیرینى (ههه)

یه ذره لا کار سریال ترک

به به ، فساد و مفت شعر

شبا رو بیدارى به جاى صبح

پى فساد و مفت شعر

عرق  ، عرق بریز عرق

بدبخته بی مصرف بریز عرق بریز عرق

بگیر عکس ، بزن متن هاى بى ربط

تمنا که یکى رد بشه قلب بذاره زیر این عکس بجا مغز

تهم به نام كمبودى

بزن دس دس (نداری)

بزن دس دس بزن

دس بزن برقص برقص

دس دس ، بزن دس دس

بزن دس بزن برقص برقص

برقص برقص برقص

برقص برقص برقص

یه دیقه نرقص این چاوشى نى

گوشاتو بده ، چشامو بگیر

ببین گرسنست زیر خط فقر فکرت

نترس ، شامو چیدیم

فقط بده بره چیزایى که میگمو

این راهه ، گیرایى که میدم رو گوش بگیر

بیراهه نرو ، تو ایراد خودت من ایراد منو

چون دوتا دست و دو پا خسته از این رقص

یه تلخک که به مقصد نرسیدس

کجاس اصل و کجاس فخر و کجاس ثروت اگر دست شماس پس؟

تا سر لوحتون سوءِ برداشت از اتباع دیگست

نزن دست دست ، نزن دست دست

نزن دست دست ، نزن نرقص نرقص

نزن دست دست ، نزن دست دست

نزن دست دست ، نزن نرقص نرقص

نرقص ، نرقص نرقص

نرقص کپک نرقص

نرقص نرقص نرقص نه

دانلود آهنگ جديد تهم به نام كمبودى با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد تهم به نام كمبودى با کيفيت عالی

Taham - Kambudi

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads