منو

دانلود آهنگ جديد هومن موسوی به نام سمن بویان

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جديد هومن موسوی به نام سمن بویان

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند

ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند

رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

هومن موسوی به نام سمن بویان

ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند

ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

دانلود آهنگ جديد هومن موسوی به نام سمن بویان با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد هومن موسوی به نام سمن بویان با کيفيت عالی

Hooman Mousavi - Saman Booyan

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads